วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างทำตรายาง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon-MP 280 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์โตโยต้า กน ๗๐๓๗) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดคุมค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อเคมีภัณฑ์ (ทรายอะเบท) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง