วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 - บ้านคลองไทร หมู่ที่ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14  มี.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และป้ายไวนิล เพื่อถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ ซอยวังน้ำตา ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
13  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสำราญ หมู่ที่ ๑๑ ซอยบ้านนายสนธิ ทองจันเอก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
13  มี.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนายสมาน บุญมีเล็ก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายสมาน บุญมีเล็ก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ ๖ ซอยบ้านนายสมาน บุญมีเล็ก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)