วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อใช้สำหรับจัดงานในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้สำหรับจัดงานในโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในราชกาลที่ 9 ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์(CANON-MP 280) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังตะเคียนทอง หมู่ที่ 6 ซอยบ้านนายสมาน บุญมีเล็ก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
25  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 ซอยบ้านผู้ช่วยปรีชา มุขจร ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
25  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17 ซอยวังน้ำตา ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
25  ก.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 11 ซอยบ้านนายสนธิ ทองจันเอก ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 7 บ้านคลองป่าหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง