วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมอาคารสำนักงาน(หน้าต่างห้องประชุมชั้น 2) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองชวาง) เดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) เดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองชวาง) เดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์(CANON-MP 280) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาีรบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์(CANON-MP 280) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง