วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการแข่งขันในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์โตโยต้า กน 7037) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สายไฟ) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประเมินผลการดำเนินงานทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซ์้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำหรับศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อซัมเมอร์ส สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 19 บ้านเทพนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง