วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 14 บ้านดอนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ธ.ค.66-พ.ค.67)
29  พ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ธ.ค.66-พ.ค.67) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง)ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต(Hot Mix) เพื่อใช้ในเส้นทาง หมู่ที่ 22 บ้านเพิ่มสมบัติ และ หมู่ที่ 24 บ้านเฉลิมพัฒนา ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือนธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเช่าเวที ไฟประดับ ไฟแสงสว่าง เครื่องปั่นไฟ พร้อมรื้อถอนในโครงการจัดงานลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมกิจกรรมโครงการจัดงานลอยกระทงตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง