วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Canon-MP 280 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์โตโยต้า กน ๗๐๓๗) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาถ่ายเอกสารสมุดคุมค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อเคมีภัณฑ์ (ทรายอะเบท) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์โตโยต้า กน 7037) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อยางรถยนต์(โตโยต้า กน 7037) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง