วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2566
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางบ้านคลองไทรถึงบ้านซับปลากั้ง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สายทางบ้านคลองไทร หมู่ที่ 23 ถึงบ้านซับปลากั้ง จำนวน 80 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
1  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) เดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อยางมะตอย ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) เดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง