วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปารั่ว หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ และหมู่ที่ 15 บ้านคลองพลู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของกองคลัง(นางสาวชมพูนุช หนูสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของกองช่าง(นางสาวจุฑามณี สิริบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของกองช่าง(นายสดายุ ใยดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ(นางสาวฐิติวรดา ดีสาระ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่างบานเลื่อนแบบใสและเสาธง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการติดตั้งตะแกรงเหล็กฝาปิดท่อระบายน้ำ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง