วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖6 เดือนมพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ(บ้านวังกะทะ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖6 (เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖6(เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านหนองขวางหมู่ที่ 5 ตำบลวังกะทะ ถึง บ้านวังขอน ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 - บ้านคลองไทร หมู่ที่ 23 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อซ่อมแซมท่อประอุดตัน หมู่ที่ 8 บ้านคลองอีเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง