วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมกระจกหน้าต่างบานเลื่อนแบบใสและเสาธง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการติดตั้งตะแกรงเหล็กฝาปิดท่อระบายน้ำ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เดือนมกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจ าปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง