วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าดและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต้นท์และทำความสะอาดเก็บขยะเพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(416-53-0006) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง