วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ต.ค. 2566
ซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต(Hot Mix) เพื่อใช้ในเส้นทาง หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ ถึง หมู่ที่ 8 บ้านคลองอีเฒ่า ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป กองช่าง(เดือนพฤศจิกายน ๖๖ - มีนาคม ๖๗)(นายสุวัฒน์ สว่างภพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนพ.ย. ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้อซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อให้ในโครงการการแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดการแข่งขันในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2566
จ้างเหมาเช่าเต้นท์ เก้าอี้ และเครื่องเสียงพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในงานกีฬาฯ ในโครงการ การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ ครั้งที่ ๒๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง