วันที่
ชื่อเรื่อง
26  เม.ย. 2567
ซื้อซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุประปา สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 7 บ้านคลองป่าหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทาง บ้านโป่งกระทิง หมู่ที่ 12- บ้านยางบ่องสามัคคี หมู่ที่ 21 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
23  เม.ย. 2567
ซื้อจัดจ้างกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน และขออนุมัติเบิกเงิน(แก้ไขซ่อมแซม อบต.วังกะทะไฟฟ้าลัดวงจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
จ้างเหมาเช่าเต้นท์และทำความสะอาดช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ปี 2567 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง