วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการยกซัมเมอร์สและทำความสะอาด หมู่ที่ 16 บ้านหนองนกกระเต็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคลองมะค่าหิน หมู่ที่ 3 ซอยลาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ 24 สายทางบ้านนายถนอมถึงบ้านนางปาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถังแชมเปญ หมู่ที่ 13 บ้านหนองสองห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 6 บ้านวังตะเคียนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน(ผ้าปูโต๊ะห้องประชุม) อบต.วังกะทะ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2567
จ้างบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 7 บ้านคลองป่าหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง