วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อยางมะตอย ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2566 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) เดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างเหมาตัดหญ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ ๑๗ ซอยวังน้ำตา ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)