วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2567
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ ธงตราสัญลักษณ์ และวัสดุอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
จ้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.พ. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมประตูสำนักงานบริการประชาชน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านวังกะโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศและประตูสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง