วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖7 (พ.ค.-มิ.ย.๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 16 บ้านหนองนกกระเต็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 9 บ้านวังกะโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบอาคารสำนักงานและทางเข้า-ออก ทั้ง 2 ด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) (เดือนมิถุนายน 2567-สิงหาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออกสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ