วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย สำหรับศูนนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อซัมเมอร์ส สำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 19 บ้านเทพนิมิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) โครงการหนูน้อยปลูกผักสวนครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
จ้างทำตรายาง ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง