วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมประตูสำนักงานบริการประชาชน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านวังกะโล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศและประตูสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2567
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 18 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง