วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์(416-53-0003) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึก) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของกองคลัง(นางสาวชมพูนุช หนูสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ถนนสายทางบ้านคลองไทรถึงบ้านซับปลากั้ง โดยติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์สายทางบ้านคลองไทร หมู่ที่ 23 ถึงบ้านซับปลากั้ง จำนวน 80 จุด องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
11  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ(รถยนต์นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขย-8809) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ(รถยนต์นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบีน ขย-8809) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ(รถยนต์นิสสัน นาวาร่า หมายเลขทะเบียน ขย-8809) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
ซื้อสารส้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง