วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ(420-53-0005) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุประปา หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 11 บ้านซับสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศและประตูสำนักงาน ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ทั้ง 2 แห่ง ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดซ่อมแซมท่อประปาอุดตัน หมู่ที่ 14 บ้านดอนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการบุคคลดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ พื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) (เดือน มกราคม - มีนาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง กองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซิล (Cape Seal) บ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ 8 ? บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง