วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซิล (Cape Seal) บ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที่ 8 ? บ้านดอนสว่าง หมู่ที่ 14 ตำบลวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2567
จ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคพซิล (Cape Seal) บ้านหนองขี้ตุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง พร้อมระบบไฟฟ้าภายในงานโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัลสำหรับการประกวดหรือแข่งขันในโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติ และผู้มาร่วมกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการตกแต่งสถานที่ในโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
ซื้อพัสดุอื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้องในการจัดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ และป้ายบนเวทีโครงการวันเด็กแห่งชาติ ตำบลวังกะทะ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านหนองขวาง) เดือน มกราคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง