องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
สารจากปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นหน่วยงานที่ใกล้กับประชาชนมากที่สุดในอีกหลายหน่วยงาน

  ในการบริหารจัดการทั้งในเรื่องสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต้องได้รับการบริการได้อย่างรวดเร็วภายใต้การบริหารจัดการในยุค New nomal

  เพื่อให้การบริการเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ต่างๆ พนักงานส่วนตำบล

  จึงต้องมีความรู้และความสามารถในการที่จะนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติ

  จึงต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในการบริหารงานในยุค New nomal

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ จึงได้นำทักษะใหม่ Technical skill และ  Soft skill  หรือ Communication Skill
 
  ด้านการปรับองค์กรในยุค New nomal  ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้สามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์

ทุกสถานที่

  เพื่อให้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดได้อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์ ภายใต้การสื่อสารและการทำงานร่วมกันเป็นทีม

  เทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มหรือคุณค่าใหม่ให้การบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

  ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส นำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี

  ให้กับองค์กรที่ก้าวเท่าทันยุคชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

  ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร“โครงสร้างพื้นฐานมั่งคงถาวร บริหารงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ใส่ใจและพัฒนาทุกด้าน”

  อีกทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 
 
  นิภาพร ทักษิณธานี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ