องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

064-554-6543
นางนัฎชมน ปัญญา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

081-266-7114
นางนัฎชมน ปัญญา

นางสาวนารีรัตน์  ดีสวน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
08-1266-7114

081-831-5929นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช
-ว่าง-
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

093-795-6698

นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

063-141-9956