องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

064-554-6543
นางนัฎชมน ปัญญา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

081-266-7114
นางนัฎชมน ปัญญา
นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช
นายสำเริง สอสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-1266-7114
093-795-6698
089-280-7268
นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์


นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ


063-141-9956