องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไปตำบลวังกะทะ
 
       ๑.๑  ประวัติความเป็นมาของชุมชน
             ตำนานสืบค้นจากการเล่าขาลจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  "นางสุนทรา  พอควร" เดิมทีตำบลวังกะทะขึ้นอยู่กับตำบลหนองสาหร่าย แต่เนื่องจากการสร้างเขื่อนลำตะคลองทำให้เกิดน้ำท่วม ราษฎรไม่มีที่ทำกิน  จึงได้ย้ายถิ่นฐานแยกเขตการปกครองออกมาเป็น "ตำบลวังกะทะ" ตำบลวังกะทะ มีอาณาเขตกว้างใหญ่ จึงได้แยกเขตการปกครองออกอีก ๑ ตำบล คือ ตำบลคลองม่วงในปัจจุบัน
              ชื่อตำบล"วังกะทะ" ในอดีตนั้นสภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง เป็นลอนคลื่นเล็กและใหญ่มีลักษณะเป็นแอ่งเสียส่วนมากจึงได้ตั้งชื่อว่า " บ้านวังกะทะ" ด้วยความเชื่อที่ว่าหมู่บ้านไหนเป็นหมู่บ้านแรกในตำบลนั้น ๆ จะใช้ชื่อหมู่บ้านที่ค้นพบแหล่งที่อยู่อาศัยหมู่บ้านแรกและมีตำนานประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเป็นชื่อของตำบล  จึงได้ชื่อว่า "ตำบลวังกะทะ" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา     
        ๑.๒  ลักษณะที่ตั้ง
 
                   ที่ตั้ง  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากที่ว่าการอำเภอปากช่องเป็นระยะทาง  ๔๑  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ๑๒๐  กิโลเมตร  ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่  ๓๗๔  หมู่ที่ ๔  ตำบลวังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา
                องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  กระทรวงมหาดไทย  ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๘  โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๐ และมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง
                เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  มีเนื้อที่  ๑๘๘.๘๕  ตารางกิโลเมตร หรือ๑๑๘.๐๓๑.๒๕ ไร่
                ภูมิประเทศ  พื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย  ๔๐๐ – ๕๐๐  เมตร  จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะเป็นที่สูง  เป็นลอนคลื่นเล็กและใหญ่สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด ใช้ปลูกพืชไร่ และไม้ผล  ส่วนสภาพพื้นที่ที่มีลักษณะราบเรียบ
ถึงค่อนข้างราบเรียบและเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  ใช้ทำนา  ปลูกพืชไร่ และไม้ผล  สภาพพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันและเนินเขาทางทิศตะวันตก  ใช้ปลูกพืชไร่  ไม้ผล  เป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขา  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
                 ทิศเหนือ            ติดต่อกับ         ตำบลคลองม่วง   ตำบลหนองสาหร่าย  อำเภอปากช่อง
                 ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ          ตำบลระเริง   ตำบลวังหมี  อำเภอวังน้ำเขียว
                 ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ         ตำบลขนงพระ  ตำบลโป่งตาลอง  อำเภอปากช่อง
                 ทิศใต้                ติดต่อกับ         ตำบลวังหมี  อำเภอปากช่อง
                ภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิอากาศ  จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ซึ่งแบ่งได้เป็น  ๓ ฤดู คือ ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกลางตุลาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูหนาวเริ่มต้นตั้งแต่ตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีอุณหภูมิต่ำ  ฤดูร้อนเริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  โดยได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยปกติจะมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน  อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ๓๙ องศาเซลเชียส  ต่ำสุด ๒๒  องศาเซลเชียส
                        อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  มี.ค. - มิ.ย.  ๓๐  องศาเซลเชียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  ก.ค. - ต.ค.  ๒๖  องศาเซลเชียส
อุณหภูมิเฉลี่ยเดือน  พ.ย. - ก.พ.  ๒๒  องศาเซลเชียส
ปริมาณน้ำฝน(ข้อมูลศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กรมชลประทาน) พ.ศ.๒๕๕๗
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  เม.ย. ๑๘๔.๗๐ ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  พ.ค.  ๔๑.๓ ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  มิ.ย. ๗๑.๒ ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  ก.ค. ๖๔.๔ ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  ส.ค. ๑๐๔.๙ ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  ก.ย. ๒๘๑.๕๐ ม.ม.
ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยเดือน  ต.ค. ๑๓๙.๒ ม.ม.
แหล่งน้ำธรรมชาติ  ที่มีอยู่ในตำบลวังกะทะที่ไหลผ่านหมู่บ้านต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้                                  
               ๑. ห้วยไร่หนองขวาง  ไหลผ่านบ้านหนองขวาง  หมู่ที่  ๕ 
              ๒. ห้วยไร่หนองขี้ตุ่น  ไหลผ่านบ้านขี้ตุ่น  หมู่ที่  ๒ 
              ๓. ห้วยไร่วังกะทะ  ไหลผ่านบ้านวังกะทะ  หมู่ที่  ๔   บ้านคลองพลู หมู่ที่ ๑๕
              ๔. ห้วยไร่ไทร  ไหลผ่านบ้านเขาแก้ว  หมู่ที่  ๑๐ 
     ๕. ห้วยไร่ใหญ่  ไหลผ่านบ้านตะเคียนทอง หมู่ที่  ๖   บ้านคลองอีเฒ่า หมู่ที ๘  
    บ้านวังกะโล่ หมู่ที่ ๙
     ๖. ห้วยไร่ซับสำราญ  ไหลผ่านบ้านซับสำราญ  หมู่ที่ ๑๑
       แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
              ฝายน้ำล้น  ฝายน้ำล้นจะอยู่ในหมู่บ้านดังต่อไปนี้
    ๑. หมู่ที่  ๔  บ้านวังกะทะ 
    ๒. หมู่ที่  ๓  บ้านคลองมะค่าหิน 
    ๓. หมู่ที่  ๙  บ้านวังกะโล่ 
       อ่างเก็บน้ำ  อ่างเก็บน้ำจะมีอยู่ที่หมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลวังกะทะ  ดังต่อไปนี้
    ๑. อ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง  หมู่ ๑๓   อ่างเก็บน้ำโป่งกระทิง หมู่ ๑๒
       สระน้ำสาธารณะ   สระน้ำสาธารณะมีอยู่ในหมู่บ้านในตำบลวังกะทะ  ดังต่อไปนี้
    ๑. หมู่ที่  ๕  บ้านหนองขวาง  หมู่ ๓ บ้านคลองมะค่าหิน  หมู่ ๘ บ้านคลองอีเฒ่า
    ๒. หมู่ที่ ๑๑  บ้านซับสำราญ  หมู่ ๑๖ บ้านหนองนกกระเต็น  หมู่ ๑๗ บ้านป่าตะเคียน 
หมู่ ๑๘ บ้านป่ากล้วย
        บ่อบาดาล  มี  ๕๗  แห่ง
        ประปาหมู่บ้าน  มี  ๕๙  แห่ง

  ด้านการเมืองการปกครอง
                 เขตการปกครอง  จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ  มีทั้งหมด  ๒๔  หมู่บ้าน  ดังนี้
         * หมู่ที่  ๑  บ้านป่าไผ่แดง             ผู้ปกครอง      นายประภา  เสาร์วงษ์  (ผู้ใหญ่บ้าน)
         * หมู่ที่  ๒  บ้านหนองขี้ตุ่น           ผู้ปกครอง      นายธีรศักดิ์  เพ็ชรนาวาส  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๓  บ้านคลองมะค่าหิน      ผู้ปกครอง     นายพูนศักดิ์  ศิริกังวาร  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๔  บ้านวังกะทะ             ผู้ปกครอง      นายจรัญ  ขับผักแว่น  (กำนัน)
          * หมู่ที่  ๕  บ้านหนองขวาง          ผู้ปกครอง      นางอรุณ โซเกียติรุ่ง  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๖  บ้านวังตะเคียนทอง     ผู้ปกครอง      นายสำเนียง จบดี  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๗  บ้านคลองป่าหมู         ผู้ปกครอง      นางบงกชศมน คำมี  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๘  บ้านคลองอีเฒ่า          ผู้ปกครอง      นายชะนะ หารเอี่ยม  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๙  บ้านวังกะโล่              ผู้ปกครอง      นายอนันต์  ดีสาระ  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๐  บ้านเขาแก้ว            ผู้ปกครอง      นางธิติมา  ด่านแก้ว  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๑  บ้านซับสำราญ         ผู้ปกครอง      นายชนะชัย  ทองจันเอก  (ผู้ใหญ่บ้าน)
         * หมู่ที่  ๑๒  บ้านโป่งกระทิง          ผู้ปกครอง       นางสาวสายรุ้ง  ศรีอ่ำ  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๓  บ้านหนองสองห้อง    ผู้ปกครอง      นางสมถวิล  ทองศิริ  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๔  บ้านดอนสว่าง          ผู้ปกครอง      นายศีลธรรม  ทองราช  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๕  บ้านคลองพลู           ผู้ปกครอง      นายสมศักดิ์ จิโนหงษ์  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๖  บ้านหนองนกกระเต็น ผู้ปกครอง      นายแดง  สุเมธมงคล  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๗  บ้านป่าตะเคียน        ผู้ปกครอง      นายสายัญ  สีหา  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๘  บ้านป่ากล้วย           ผู้ปกครอง      นายมานพ รักจันทึก  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๑๙  บ้านเทพนิมิต           ผู้ปกครอง      นายธนศักดิ์  แซ่ตัง  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๒๐  บ้านโนนทอง           ผู้ปกครอง       นางสาวศรีอุทัย  รอดบำรุง    (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๒๑  บ้านยางบ่องสามัคคี   ผู้ปกครอง       นางสำราญ จิรศักดิ์  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๒๒  บ้านเพิ่มสมบัติ         ผู้ปกครอง       นายวินิตร  หนูสูงเนิน  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๒๓  บ้านคลองไทร          ผู้ปกครอง       นางวิลัย  เขตจังหรีด  (ผู้ใหญ่บ้าน)
          * หมู่ที่  ๒๔  บ้านเฉลิมพัฒนา       ผู้ปกครอง       นายยงยุทธ  มุขจร  (ผู้ใหญ่บ้าน)