องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
กองคลัง

นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช


นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


093-795-6698


นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช -ว่าง- -ว่าง-
นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
093-795-6698
-ว่าง-

นางสาวพัชรี เวชกามา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


083-964-4914
นางสมจิตร จริงพิมาย
นางสาวปิยนันท์ วังชมภู
นางสาวกมณชรส ดวงสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
087-249-3322
090-819-1577
085-420-1412
นางนภัสนันท์ ทองเดช

คนงานทั่วไป


091-863-9463