องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
สำนักปลัด

นางนัฎชมน ปัญญา


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด


06-4554-6543


     
นางสาวเย็นฤดี เป็นสุข
-ว่าง-
นางสาววิภาวรรณ สิงห์คำคา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
082-654-9978
085-741-8998

-ว่าง-

-ว่าง-
นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ

-ว่าง-

นางสาวภัทราพร กลักกระโทก
เจ้าพนักงานป้องกันแล
บรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


090-257-2536
นายประดิษฐ รั่งกลาง
นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทร์ศรี
นางสาวแววตา มุขจร
พนักงานขับรถน้ำอเนกประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
063-631-6509
093-557-2319
098-585-1655
นายธีรยุทธ หมอกโคกสูง
นางสาวฝนทิพย์ สอนกลาง
นายสุทธิพงษ์ น้องสี
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
086-259-7228
098-545-6156
080-770-0168
นายนิรันทร์ ไร่จันทึก
นางสาววันดี อินทร์กานอน
นายชาญณรงค์ อรุณรับ
ยาม
แม่บ้าน
คนงานทั่วไป
093-421-7252
087-966-4332
093-069-6450