องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
สภาอบต.

 
นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
081-967-9484
 

 

นายชูชาติ ขอเหนี่ยวกลาง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

092-687-5639นายชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์


เลขานุการสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

089-275-6191

นายพุทธา เสาร์วงศ์
นางพรทิพย์ แก้วปรีชา
นายสมเกียรติ มุ่งเมืองกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
081-068-0537
089-582-4739
081-9667-9484
นายถนอม ภิญโญ
นายประหยัด เสมา
นายชัชนรินทร์ อ่อนราษฎร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
081-071-0849
081-878-2535
089-275-6191
นายสมชาย แก้วตำแย
นางพรทิพย์ เสริญกล่ำ
นายมานพ พักวงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
087-027-1841
098-213-9361
087-869-5587
นายถวิล จ่ากลาง
นางสาวลัดดาวรรณ เศรษฐวงษ์ นางสาวไพรินทร์ เสียมกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12
086-243-5594
084-335-9048
098-149-9860
นายสวง ทองโสดา
นายสมภาร จิ๋วเจริญ
นายไพโรจน์ จิโนหงษ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15
087-875-8329 081-067-6940
087-243-1175
นายส่อง ใยดี
นายเฟย กิ่งแก้ว
นายสมควร จันทร์พุดซา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18
065-268-5068
086-005-7529 093-332-1864
นายประสบพร แซ่ตัง
นายโฆษิต มณีการ
นายอภิชาติ สุตธัมโม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20 สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21
087-041-5219 084-961-6119
082-994-9899
นายไพสันต์ จริงพิมาย
นายเงิน ไกล้กลาง
นายชูชาติ ขอเหนี่ยวกลาง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 22
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 23
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 24
089-949-2130
061-037-2633
092-687-5639