องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

                                            
                                                       
                                
นางสุนทรา พอควร
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
  เบอร์โทรศัพท์ 081-877-7856
นายมนตรี ศรีณรงค์
นายประมวล แซ่ตัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เบอร์โทรศัพท์  089-209-7280
เบอร์โทรศัพท์  098-167-3755


นางสาวรัญเพชรชนา เสมา


เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เบอร์โทรศัพท์  093-482-8388คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

064-554-6543นางนัฎชมน ปัญญา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

081-266-7114


นางนัฎชมน ปัญญา
นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
08-1266-7114
081-831-5929


นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช
-ว่าง-
นักวิชาการคลังชำนาญการ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

093-795-6698

นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

063-141-9956