องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

                                            
                                                       
                                
นางสุนทรา พอควร
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
  เบอร์โทรศัพท์ 081-877-7856
นายมนตรี ศรีณรงค์
นายประมวล แซ่ตัง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เบอร์โทรศัพท์  089-209-7280
เบอร์โทรศัพท์  098-167-3755


นายกฤษณะ พึ่งน้อย

เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เบอร์โทรศัพท์  085-639-8979คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นางสาวนิภาพร ทักษิณธานี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

064-554-6543นางนัฎชมน ปัญญา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

081-266-7114


นางนัฎชมน ปัญญา นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช นายสำเริง สอสูงเนิน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
08-1266-7114 093-795-6698 089-280-7268นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

063-141-9956