องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

                                            
     
     
                                                


                                               
                                         
                                

นางสุนทรา พอควร

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

 
เบอร์โทรศัพท์ 081-877-7856                                            


                                             

นายมนตรี ศรีณรงค์
นายประมวล แซ่ตัง

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

เบอร์โทรศัพท์  089-209-7280
เบอร์โทรศัพท์  098-167-3755


นางสาวรัญเพชรชนา เสมาเลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลวังกะทะเบอร์โทรศัพท์  093-482-8388

คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นางสาวนิภาพร ทักษิณธานีปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ064-554-6543นางสาวณภาสุกาญจน์ มณีพงศภักดิ์นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ063-141-9956นางกัญณฐา สุกทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล087-878-6226

นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน นางวิรัชยาภรณ์ คำภิราช
นายอัครเดช ชุมพล นางสาวนารีรัตน์ ดีสวน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นักวิชาการคลังชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
081-831-5929 093-795-6698
096-160-9712 081-831-5929