องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา : www.wangkata.go.th

 
 
ประวัติความเป็นมา

 ปี พ.ศ. 2520 นายสง่า  แมบจันทึก เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านวังกะทะ และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ซี่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งกำนัน ตำบลวังกะทะ เมื่อ พ.ศ. 2520 ซึ่งได้แยกหมู่บ้านมาจากตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
             ปี พ.ศ. 2538 นายทิพเวช บุญเย็น ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังกะทะ เป็นคนที่ 2 และได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คนแรก และได้ยกฐานะ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 374 หมู่ที่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ถึงปัจจุบันมีรายนามดังนี้
1    นายทิพเวช  บุญเย็น    ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร       2538 – 2542
2    นายสมวิเชียร ลาชมภู    ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร    2542 – 3 เดือน
3    นายสมวิเชียร ลาชมภู        ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ    2542-2546
4    นายสมพร ทับภู       ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ    2546-2548
5    นายธนิตพงษ์ พุฒิพงษ์พิชิต       ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ       2548-2550
6    นายสมพร ทับภู       ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ    2550-2554
7    นางสุนทรา พอควร         ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ    2554-2564
8    นางสุนทรา  พอควร         ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ    2564 - ปัจจุบัน