ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

  ประชุมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสนอความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ว่าด้วย พรบ.สาธารณสุข และประชาสัมพันธ์ภารกิจงานต่างๆ

  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)