ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 16 พ.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประเพณีวันลอยกระทง​ ณ วัดวังกะทะ อำเภอ​ปากช่อง ​จังหวัด​นครราชสีมา​ [ 16 พ.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ รายชื่อผู่มีสิทธิสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ [ 7 พ.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อันต้องเสียภาษีประจำปี 2567 [ 6 พ.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2567(ไตรมาส ๑) [ 31 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาประชาชนตำบลวังกะทะ [ 4 ต.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา [ 28 ก.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศแจ้งจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 พม.สามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิภายในวันที่ 18 กันยายน2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 4 ก.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 (แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง) [ 1 ก.ย. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ตามที่ประกาศขยายกำหนดดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 [ 31 ส.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง(อย่างไม่เป็นทางการ) สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนตำบลวังกะทะ เขตเลือกตั้งที่ 21 (แทนตำแหน่งเดิมที่ว่าง) [ 20 ส.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต.วังกะทะ [ 21 ก.ค. 2566 ]
...................................................................................................................................................................................................................................................