วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.พ. 2566
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 ถึงบ้านคลองไทร หมู่ที่ 23 (ช่วงทางขึ้นศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อขุดวางท่อและซ่อมแซมท่อประปา หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 21 บ้านยางบ่องสามัคคี และหมู่ที่ 17 บ้านป่าตะเคียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการซ่แมแซมท่อประปาข้ามถนน หมู่ที่ 11 บ้านซับสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเป่าล้างบ่อบาดาล หมุ่ที่ 4 บ้านวังกะทะ และหมู่ที่ 7 บ้านคลองป่าหมู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรถแบ็คโฮเพื่อซ่อมแซมท่อประปาแตก หมู่ที่ 4 บ้านวังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการดูแลระบบประปา อบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของกองคลัง(นางสาวชมพูนุช หนูสูงเนิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการทั่วไป ของกองช่าง(นางสาวจุฑามณี สิริบุญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง