วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ค. 2567
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์(416-55-0006) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำป้ายเหล็กห้ามทิ้งขยะทางสาธารณะพร้อมติดตั้ง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกใส) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างเหมาจัดหาเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบลวังกะทะ กิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗(กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้านวังกะทะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2567
จ้างเหมาทำตรายาง ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ(บ้าน วังกะทะ) ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง