ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓
๒. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาดังต่อไปนี้
– งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
– งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
– งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
๔. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มมาพร้อมนี้
อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๑-๐๒๙๑๐๘๔ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่องให้ผุ้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลวังกะทะ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :