ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนทองถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
๑. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓
๒. การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ขยายเวลาดังต่อไปนี้
– งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓
– งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
– งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓. การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
๔. การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบเรื่องภาระการจ่ายเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มของประชาชนจึงของดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มมาพร้อมนี้
อนึ่ง หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๑-๐๒๙๑๐๘๔ ในวันและเวลาราชการ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ฐานข้อมูลสนามกีฬาและลานกีฬาในเขตพื้นที่ อบต.วังกะทะ

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ เรื่องให้ผุ้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในตำบลวังกะทะ อันต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีป้าย ,ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (2) ของกองช่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
1. หลอดไฟนีออน (39.10.16.18 ) จำนวน 50 หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. บัลลาสต์หลอดไฟ (39.11.18.01 ) จำนวน 50 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บ้าน ป.วัสดุภัณฑ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 6,250.00 บาท (หกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

  นางสุนทรา พอควร

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
1. ไม้ถูพื้นสำหรับเช็ดถูด้วยน้ำ (47.13.16.18 )ชุดไม้ถูแบบถังเหยียบ จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,250.00 บาท (หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. ไม้กวาดดอกหญ้า (47.13.16.04 ) จำนวน 12 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 696.00 บาท (หกร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. กระดาษชำระใช้ในห้องน้ำ (14.11.17.04 ) จำนวน 3 แพค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 504.00 บาท (ห้าร้อยสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
4. น้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ (47.13.18.00 )น้ำยาถูพื้น จำนวน 6 แกลลอน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,788.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
5. น้ำยาทำความสะอาดเครื่องมือหรือสิ่งชำระล้าง (42.28.17.04 )น้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน 6 ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 468.00 บาท (สี่ร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
6. ฟองน้ำล้างจาน (47.13.16.03 ) จำนวน 1 โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 240.00 บาท (สองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
7. ผ้าเช็ดมือแบบยาว (52.12.17.04 ) จำนวน 2 โหล ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,080.00 บาท (หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
8. ที่ปัดฝุ่นเพื่อทำความสะอาด (47.12.18.01 )ผ้าดันฝุ่น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 3 ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ธนาคูณ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 594.00 บาท (ห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่  6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 นางสุนทรา พอควร

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ