สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการลงพื้นที่ตรวจประเมินตลาดเทศบาลสะอาด ถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน ปี 2563    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-10
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของโครงการสนับสนุนและช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา    กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-10
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-10
แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ 2020-07-10
ข้อเสนอแนะในการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ 2020-07-10
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-07-10
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์บริหารและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร    อบต.ตาจั่น อ.คง 2020-07-08
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเม.ย-มิ.ย. 2563)  อบต.บ้านปรางค์ อ.คง 2020-07-10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์ 2020-07-10
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการปรับปรุงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลนครนครราชสีมา  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง 2020-07-10
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่อง หน่วยงาน วันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -