สำนักปลัด

-ว่าง-

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักงานปลัด

นางสาวบงกชรัตน์ บุญประคม

นางสาวบงกชรัตน์ บุญประคม

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายรมณ์ฤทธิ์ รัมพณีนิล

นายรมณ์ฤทธิ์ รัมพณีนิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ อกอุ่น

ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ อกอุ่น

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายอัษฎาวุธ สีทิศ

นายอัษฎาวุธ สีทิศ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทร์ศรี

นางสาวรุ้งลาวัลย์ จันทร์ศรี

ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

นางสาวแววตา มุขจร

นางสาวแววตา มุขจร

ผช.จพง.ธุรการ

นายประดิษฐ รั่งกลาง

นายประดิษฐ รั่งกลาง

พนักงานขับรถ

นายธีรยุทธ หมอกโคกสูง

นายธีรยุทธ หมอกโคกสูง

พนักงานขับรถ

นางสาวปวริศา โมลา

นางสาวปวริศา โมลา

คนงานทั่วไป

นางสาววันดี อินทร์กานอน

นางสาววันดี อินทร์กานอน

แม่บ้าน

นางสาวฝนทิพย์ สอนกลาง

นางสาวฝนทิพย์ สอนกลาง

คนงานทั่วไป

นายสุทธิพงษ์ หนองสี

นายสุทธิพงษ์ หนองสี

คนงานทั่วไป