วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ประตูสู่อีสาน ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตสินค้าเกษตร

อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว”

พันธกิจ

1) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

2) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม

3) เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม

4) เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการท่องเที่ยว

5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6) พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

7) พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล