ประวัติความเป็นมา

           

 

             ปี พ.ศ. 2520 นายสง่า แมบจันทึก เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านวังกะทะ และเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ซี่งต่อมาได้ดำรงตำแหน่งกำนัน ตำบลวังกะทะ เมื่อ พ.ศ. 2520 ซึ่งได้แยกหมู่บ้านมาจากตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

             ปี พ.ศ. 2538 นายทิพเวช บุญเย็น ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งกำนันตำบลวังกะทะ เป็นคนที่ 2 และได้รับเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร คนแรก และได้ยกฐานะ จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2538 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยมีที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 374 หมู่ที่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ถึงปัจจุบันมีรายนามดังนี้ 

1

   นายทิพเวช  บุญเย็น

   ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

   2538 – 2542

2

   นายสมวิเชียร ลาชมภู

   ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร

   2542 – 3 เดือน

3

   นายสมวิเชียร ลาชมภู

   ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ

   2542-2546

4

   นายสมพร ทับภู

   ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ

   2546-2548

5

  นายธนิตพงษ์ พุฒิพงษ์พิชิต

   ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ

   2548-2550

6

  นายสมพร ทับภู

   ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ

   2550-2554

7

  นางสุนทรา พอควร

   ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล วังกะทะ

   2554-ปัจจุบัน