โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร

13 ก.ย. 57

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำชุมชน และพรักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ.2557

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา