ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561 ถึงปี พ.ศ. 2564 ***(เฉพาะ โฉนดและ นส.3 )***

04 ม.ค. 61