โครงการ ขุดสระน้ำประจำหมู่บ้าน หมู่ 18

15 ก.ย. 57

รายละเอียด 

ขุดสระน้ำขนาด กว้าง 23.00 เมตร ยาว  52.00  เมตร ลึก 4 เมตร ความลาดเอียง 1:1.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 6,163.03 ลบ.ม.

งานถางป่าขุดตอ  3571.2105  ตร.ม.

งานดินขุด-ตัด     6163.025  ลบ.ม.