โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ 22 – บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 11

15 ก.ย. 57

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านเพิ่มสมบัติ หมู่ที่ 22 – บ้านซับสำราญ หมู่ที่ 11

เส้นทางสาย สาย บ.เพิ่สมบัติ ม.22-บ.ซับสำราญ ม.11 ต.วังกะทะ

สถานที่ก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านเพิ่มสมบัติ – ถนน คสล.บ้านซับสำราญ ต.วังกะทะ

ระยะทาง 0.60 กม.

เจ้าของงาน อบต.วังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา