โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ 24 – บ้านคลองพลู หมู่ที่ 15

15 ก.ย. 57

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเฉลิมพัฒนา หมู่ที่ 24 – บ้านคลองพลู หมู่ที่ 15

เส้นทางสาย สาย บ.คลองพลู ม.15 -บ.เฉลิมพัฒนา ม.24 ต.วังกะทะ

สถานที่ก่อสร้าง สามแยกบ้านเฉลิมพัฒนา – บ้านคลองพลู ต.วังกะทะ

ระยะทาง 1.30 กม. ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม. 1+300

ประเภทของผิวจราจร หินคลุก กว้าง 6.00 ม.