โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4

15 ก.ย. 57

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4

เส้นทางสาย สาย ซอยหอถังประปา

ระยะทาง 0.76 กม. ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม. 0+900

ประเภทของผิวจราจร หินคลุก กว้าง 5.00 ม.