โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3

15 ก.ย. 57

โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3

เส้นทางสาย สามแยกบ้านประธานสภาสมเกียรติ – เชื่อมต่อถนนลาดยาง

ระยะทาง 0.90 กม. ระหว่าง กม.0+000 ถึง กม. 0+900

ประเภทของผิวจราจร หินคลุก กว้าง 6.00 ม.