โครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17

15 ก.ย. 57

โครงการ   ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17

สถานที่ก่อสร้าง      บ้านป่าตะเคียน หมู่ที่ 17 ต.วังกะทะ

เจ้าของงาน   อบต.วังกะทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา