โครงการจัดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2561

03 ส.ค. 61

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้างจัดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง

ประจำปี พ.ศ.2561 ของอบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
——————————————————————–

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ ได้มีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดงานวันน้อยหน่าและของดีเมืองปากช่อง ประจำปี พ.ศ.2561 ของอบต.วังกะทะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
1. ถุงขยะ  จำนวน 3 แพ็ค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 258.00 บาท (สองร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
2. กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 135.00 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
3. ปากกาน้ำเงิน จำนวน 1 กล่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 205.00 บาท (สองร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
                4. ปากกาเคมี จำนวน 1 กล่อง  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 172.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

5. ถ่าน AA จำนวน 5 แพ็ค  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านธนาคูณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 230.00 บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

ประกาศ ณ วันที่  21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

            นางสุนทรา พอควร

(นางสุนทรา พอควร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ