โครงการก่อสร้าง อบต.วังกะทะ

12 พ.ค. 57

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านเทพนิมิต ม.19 (สามแยกเทพนิมิต-หนองนกกระเต็น) ต.วังกะทะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 5 เมตร หนา 0.10 ม. ยาว 2,000 ม. ปริมาตรหินคลุก 1,560 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัดแน่นตลอดสาย

งบประมาณ 1,044,000 บาท

วันเริ่มสัญญา 13 มีนาคม 57 วันสิ้นสุดสัญญา 11 พฤษภาคม 2557

ผู้รับจ้าง หจก.ริมใหม่คอนสตรัคชั่น

ผู้ควบคุมงาน นายทิวัตถ์ ช่วยงาน ช่างโยธา 4

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

1.นายศุภสวัสดิ์ อาจหาญ ประธานกรรมการฯ
2.นายสุกรีย์ ศุภมงคล กรรมการฯ
3.น.ส.ปิยะพัชร์ สมนึก
สายชล ค่ามาตย์
ธนศักดิ์ แซ่ตั้ง