โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 4 ตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

09 ธ.ค. 59