โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 20

15 ก.ย. 57

โครงการ  ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 20 

ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโนนทอง หมู่ที่ 20

ประเภทงาน ทาง

เส้นทางสาย สาย บ.โนนทอง ม.20 ต.วังกะทะ ระยะทาง 1.30 กิโลเมตร

สถานที่ก่อสร้าง สามแยกบ้านโนนทอง – บ้าน ส.อบต.โฆษิต บ้านโนนทอง หมู่ที่ 20 ต.วังกะทะ

เจ้าของงาน อบต.วังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่ 14/2557

ประมาณการตามแบบ ปร.4     จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่    20 พ.ย. พ.ศ. 2013

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน    682,435.49 บาท