โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

15 ก.ย. 57

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสีมุม

 

ชื่อโครงการ   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน     กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๑๐๐ เมตร  สูงเฉลี่ย  ๐.๕๐  เมตร

งบประมาณ     ๑๔๐,๐๐๐.-  บาท (–หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน–)

วันเริ่มสัญญา   ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ วันสิ้นสุดสัญญา  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผู้รับจ้าง      หจก.คำปิงเกษตรกรรม

คณะกรรมการตรวจการจ้าง  

1.  นายณัฐวุฒิ     สติใหม่         ประธานกรรมการ

2.  นางจตุพร       ภริตพรพันธ์    กรรมการ

3.  นายสัมฤทธิ์    ช่วยกลาง           กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน   นายมนูญ    พรเจริญ  ช่างโยธา ๕